இயற்கை வழி வேளாண்மை செய்ய விருப்பம் உள்ள

என்னிடம் போர்வெல் மற்றும் கிணரோடு கூடிய நிலம் 8.5 acre உள்ளது. அதில் இயற்கை வழி வேளாண்மை செய்ய விருப்பம் உள்ளவர்கள் என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

treebabu@gmail.com
 

csaravananagri

New Member
என்னிடம் போர்வெல் மற்றும் கிணரோடு கூடிய நிலம் 8.5 acre உள்ளது. அதில் இயற்கை வழி வேளாண்மை செய்ய விருப்பம் உள்ளவர்கள் என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

treebabu@gmail.com
Dear Sir,

I have interested in agriculture & also working in farm for last one year. Please send me ur email id & contact number. My email id: csaravananagri@gmail.com & my mobile number :9710754905.
 

Click Here!

Top