சித்தர்களின் அபூர்வ காய கற்ப மூலிகை, ரசவாத மூலிகை, இது பார்பதற்கு பச்சையாக இருக்கும், வெட்டினால் சிவப்பு நிறத்தில் பால் வரும். சோற்றூக்கற்றாழை வகையில் அதிக மருத்தூவகுணங்கள் கொண்டது செங்கற்றாழை.

This is an Indian origin Red aloe vera
medicinal plant .
.We will give the plant with roots.It helps in the
reproduction of new cells and prevents ageing.
If we eat 144 days continuously no disease will
occur which has been said in myth.It cures chronic diseases , and for cancer also.It is also a blood purifier.
It is not bitter in taste and has no smell.
Outer is green and inside when we cut red gel
will come out after 4 minutes.price -Rs.750 per plant .Minimum plants 5 should purchase.If interested please call-9543455978 or email-chelacuty28@gmail.com